Symposium:TPFC 2019; Feb. 18-20, 2019

Topological Phases and Functionality of Correlated Electron Systems

Topological Phases and Functionality of Correlated Electron Systems


Invited Speakers:

 • Arita, Ryotaro (RIKEN)
 • Armitage, Peter (ISSP, U. Tokyo/Johns Hopkins U.)
 • Balents, Leon (UCSB)
 • Drichko, Natalia (ISSP, U. Tokyo/Johns Hopkins U.)
 • Hicks, Clifford (MPI-CPS)
 • Jungwirth, Tomas(ASCR)
 • Kaneko, Koji (JAEA)
 • Kim, Yong Baek (U. of Toronto)
 • MacDonald, Allan (U. of Texas at Austin)
 • Matsuda, Yuji (Kyoto U.)
 • Mori, Hatsumi (U. Tokyo)
 • Nagaosa, Naoto (RIKEN)
 • Saitoh, Eiji (U. Tokyo)
 • Tokura, Yoshinori (RIKEN)
 • Tchernyshyov, Oleg (Johns Hopkins U.)
 • Yuasa, Shinji (AIST)
 • Wang, Kang (UCLA)

Organizers:

 • Satoru Nakatsuji (ISSP, U. Tokyo)
 • Yoshichika Otani (ISSP, U. Tokyo)
 • Masaki Oshikawa (ISSP, U. Tokyo)
 • Collin Broholm (Johns Hopkins U.)
 • Hisatomo Harima (Kobe U.)
 • Shinji Miwa (ISSP, U. Tokyo)
 • Hiroki Wadati (ISSP, U. Tokyo)